Magatartási kódex

A MÜPRO Csoport Magatartási kódexe

A MÜPRO Csoport (a továbbiakban: „MÜPRO”) sikerének egyik sarokköve, hogy ügyfelei, munkatársai és más érdekelt felek bízzanak feddhetetlenségében és abban a képességében, hogy teljesíti vállalásait. Ehhez elengedhetetlen, hogy mindenki, aki a MÜPRO nevében vagy képviseletében jár el, szabálykövető magatartást (compliance) tanúsítson.

A MÜPRO Csoportnak és leányvállalatainak vezetősége határozottan elkötelezett a jogszabályoknak, belső szabályzatoknak és az önkéntesen vállalt kötelezettségeknek való megfelelés mellett, és ugyanezt várja el mindenkitől, aki a MÜPRO nevében vagy képviseletében jár el. A MÜPRO nem tűr el semmiféle jogsértést, és következetesen kivizsgálja mindazok szabálysértő magatartását, akik a MÜPRO nevében vagy képviseletében járnak el.

A MÜPRO életbe léptette az alábbi Magatartási kódexet, amely arra kötelezi a MÜPRO leányvállalatok valamennyi munkatársát, hogy egy világosan megfogalmazott szabályrendszert kövessen. A Kódex hatóköre kiterjed az üzleti partnerekre (ilyenek például az ügynökök és a forgalmazók) és a Csoport összes beszállítójára is.

A MÜPRO Magyarország Kft. részére életbe lépett Budapesten, 2022 márciusában


Dávid-Kiss Nóra

Ügyvezető

Vállalati integritás

Elsősorban értékesítéssel foglalkozó cégcsoportként a MÜPRO nagy jelentőséget tulajdonít az értékesítés szabályszerűségének, azaz annak, hogy a mindennapi értékesítési tevékenységek törvényileg megkifogásolhatatlan módon menjenek végbe. Elkötelezettek vagyunk a tisztességes verseny mellett, mert ez ösztönzőleg hat olyan innovatív és magas színvonalú termékek és szolgáltatások nyújtására, amelyek ügyfeleink és partnereink javára szolgálnak. A MÜPRO, továbbá a MÜPRO munkatársai és partnerei támogatják a tisztességes versenyt, és elkötelezettek a kartelljogi és versenyjogi előírások, továbbá a vonatkozó belső szabályzatok teljeskörű betartása mellett.

Korrupció és vesztegetés

Általánosságban véve korrupciónak azt nevezzük, amikor valaki személyes előnyöket kér vagy fogad el, illetve ajánl vagy nyújt valamely üzleti vagy közhivatali tevékenységgel kapcsolatban. Mivel a korrupció általában torzítja a versenyt és hivatalos személyek érintettsége esetén veszélyt jelent a kormányzati magatartás feddhetetlenségére nézve, gyakorlatilag minden országban tiltja a törvény. 

A MÜPRO tiltja a korrupció és megvesztegetés minden formáját, beleértve az ügymenetkönnyítő fizetéseket is. 

Ügymenetkönnyítő fizetésnek (kenőpénz, csúszópénz) minősülnek azok az általában hivatalos személy részére eszközölt összegek, amelyeknek célja egy egyébként a fizető fél számára jogszerűen járó, szokásos (hivatalos) eljárás indítása vagy gyorsabb elvégzése.

Pénzmosás

A pénzmosás az illegálisan szerzett bevétel elfedésének folyamata oly módon, hogy azt legális üzleti és pénzügyi tevékenységek során használják fel. A MÜPRO betartja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megakadályozására vonatkozó jogszabályi előírásokat. 

A MÜPRO nem engedélyezi készpénz kifizetését vagy elfogadását.

Külkereskedelem és exportra vonatkozó szabályozás

Az áruk, szolgáltatások és technológiák kereskedelemét, továbbá az ilyen ügyletek lebonyolítását nemzeti és nemzetközi törvények szabályozzák. A MÜPRO megbízásából eljáró valamennyi munkatársnak és partnernek figyelembe kell vennie és be kell tartania az érintett ország vagy gazdasági térség termékeket, szolgáltatásokat és technológiákat, illetve információkat érintő, határon átnyúló ügyletekre (értékesítés/vétel) és áruk mozgására (import/export) vonatkozó, hatályos külkereskedelmi és vámügyi rendelkezéseit. 

Ezen túlmenően, a MÜPRO ismeri az exportellenőrzési előírásokat, és ellenőrzi, hogy a nemzetközi ügyletekre vonatkozik-e exportkorlátozás. Szükség esetén az előírt kiviteli engedélyeket is beszerezzük (exportellenőrzés).

Összeférhetetlenség

A MÜPRO nagy hangsúlyt fektet annak biztosítására, hogy a személyes és üzleti érdekek szigorúan elkülönüljenek egymástól. A munkatársak és partnerek személyes kapcsolatai és érdekei nem befolyásolhatják a MÜPRO üzleti tevékenységét. 

Adatvédelem

A MÜPRO saját üzleti céljaira és jövőbeni innovatív alkalmazások céljára egyaránt használ elektronikus információmegosztás technológiákat. Ugyanakkor a MÜPRO tudatában van az ebből fakadó kockázatoknak. Ezért munkatársai és üzleti partnerei személyes adatainak kezelése során a MÜPRO védi és tiszteletben tartja az érintettek személyes jogait és magánélethez való jogát. A folyamatra következetes, az egész vállalatra kiterjedő szabályrendszer és az alkalmazandó jogszabályok az irányadók; Európában ez elsősorban a GDPR és a kiegészítő nemzeti rendelkezések alkalmazását jelenti.

A Németországon kívül működő MÜPRO leányvállalatokra a nemzeti szabályozás és annak az érintett vállalatoknál történő végrehajtási rendelkezései alkalmazandók.

Kommunikáció külső felekkel

MÜPRO elkötelezett az érdekelt felek valamennyi csoportjával történő nyílt, kellő időben történő, következetes és megbízható kommunikáció mellett.

Munkakörnyezet és szociális szempontok

Globális tevékenységet folytató vállalatcsoportként a MÜPRO elsősorban az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában, az ENSZ Globális Megállapodásában („Global Compact”) megfogalmazott tíz alapelvben és az OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) multinacionális vállalatoknak szóló iránymutatásaiban foglaltakat követi. 

Noha a MÜPRO egyenlő fontosságúnak tartja az összes emberi jogot, kiemelt jelentőséget tulajdonít az alábbiaknak: 

  • az esélyegyenlőséghez és a megkülönböztetés tilalmához való jog 
  • a gyermek- és kényszermunka valamennyi formájának megakadályozása
  • gyülekezési szabadság és a kollektív megállapodásokhoz való jog
  • a helyi piaci körülményeknek megfelelő, tisztességes fizetés és juttatások 
  • a munkaidőre vonatkozó hatályos előírások betartása

A MÜPRO olyan munkáltató és partner, amelyik komolyan veszi az esélyegyenlőséget, sokszínűséget, továbbá a tisztességes és tiszteletteljes emberi kapcsolatokat, ezért elvárja, hogy munkatársai és partnerei is ennek megfelelően viselkedjenek üzleti tevékenységük során. Különösen elvárja azt, hogy valamennyi munkatársa és partnere tisztelje mások jogait, továbbá az ország üzletvitellel kapcsolatos sajátosságait és kulturális különbözőségét. Egyetlen munkatárs, vagy a MÜPRO részére munkavégzésre irányuló más jogviszony keretében dolgozó egyetlen személy, pályázó vagy üzleti partner sem kezelhető tisztességtelen módon, részesülhet előnyben vagy hátrányban, vagy zárható ki faji vagy etnikai hovatartozás, bőrszín, nem, vallás vagy világnézet, testi felépítés, megjelenés, kor, szexuális identitás vagy bármely más, törvény által védelemben részesített tulajdonság vagy jellemző miatt. 

E tekintetben magatartásunkat a törvényi előírásokon (például a német Egyenlő bánásmódról szóló általános törvényen), továbbá a jogszabályok alapjául szolgáló európai és globális iránymutatások és alapelvek (például az 1948. évi, fent említett Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata) vezérlik. 

Felelősség az ellátási láncon belül

A MÜPRO elkötelezte magát a mellett is, hogy a teljes ellátási láncon belül tiszteletben tartja az emberi jogokat és környezetvédelmi normákat, és ugyanezt megköveteljük valamennyi beszállítónktól. E tekintetben az alapot az Ellátási lánc átvilágításáról szóló német törvényben (LkSG) meghatározott normák képezik.

Munkahelyi egészség és biztonság 

A MÜPRO kiemelten kezeli munkatársai egészségét és biztonságát, megfelelő intézkedéseket hoz a munkahelyi sérülések, egészségi problémák és megbetegedések megelőzése érdekében. A MÜPRO a munkahelyi balesetek teljes mértékű kiküszöbölésére törekszik, és kivétel nélkül betartja valamennyi munkahelyi biztonságra vonatkozó nemzeti törvényt és jogszabályi előírást, valamint a munkakörnyezet kialakítására vonatkozó egyéb követelményeket.

Vállalati társadalmi felelősségvállalás

A MÜPRO tudatában van annak, hogy felelős másokért. Ezért célzott kezdeményezéseket valósítunk meg a társadalom javára, regionális és országos szinten egyaránt. Ezek keretében azonban nem adhatók adományok vagy ajándékok – sem közvetve, sem közvetlenül – politikai szervezeteknek, pártoknak és az egyes politikusoknak.

Környezet és fenntarthatóság

A MÜPRO arra törekszik, hogy egyre jobban összhangba hozza üzleti tevékenységét a környezettel, és egyre kíméletesebben és felelőségteljesebben használja az erőforrásokat és a környezetet. 

A jelenlegi környezetvédelmi jogszabályi előírásokon túl, ez a cél a következő pilléreken nyugszik:

  • Környezetbarát termelés
  • A termékek erőforrás-kímélő felhasználása
  • Csomagolás és újrahasznosítás

Következésképp a MÜPRO már a termékfejlesztési és terméktervezési fázisban figyelembe veszi a természeti kincsek optimális felhasználását. Számunkra természetes, hogy a gyártási módszerek és eljárások folyamatos javításakor mérlegeljük a környezetvédelmi szempontokat. Partnereink és beszállítóink kiválasztásakor is ugyanazt a mércét alkalmazzuk a környezetvédelem terén, mint amit önmagunkkal szemben is támasztunk.

Mondanunk sem kell, hogy a MÜPRO betartja a környezetvédelemre vonatkozó összes nemzeti és nemzetközi jogszabályi követelményt és normát.

Szabályszegések bejelentése és a belső bejelentések rendje

A MÜPRO kifejezetten bátorítja valamennyi munkatársát és külső üzleti partnerét arra, hogy lépjenek kapcsolatba közvetlen felettesükkel vagy a MÜPRO, illetve az érintett MÜPRO leányvállalat felső vezetésével, ha jogsértést tapasztalnak vagy ilyen vonatkozásban aggályosnak találnak valamit.

A bejelentéshez ez a kijelölt emailcím is használható:

compliance@muepro.de

A törvény vagy a Csoport irányelveinek feltételezett megsértését bejelentő személyeket nem érheti megtorlás a bejelentés megtételéért. Szankció kiszabása esetén fegyelmi eljárás indul az ellen a személy ellen, aki a szankciót meghozta.

A bejelentő kilétét bizalmasan kell kezelni, amennyire ezt a törvények, a vállalati szabályzatok lehetővé teszik, és az ügy hatékony kivizsgálásához szükséges.

A MÜPRO valamennyi munkatársa és partnere (világszerte) névtelen bejelentést tehet az alábbi postacímen:

MÜPRO Services GmbH
Compliance
Borsigstrasse 14
65205 Wiesbaden
Németország