Adatvédelemvédelmi Tájékoztató

1. Adatvédelem dióhéjban

Általános információk

Nagy örömünkre szolgál, hogy érdeklődik termékeink és szolgáltatásaink iránt, és szeretnénk, ha elégedett lenne azzal, ahogyan társaságunk az Ön személyes adatait védi, ezért  szükségesnek tartjuk rögzíteni, hogy kiemelt figyelmet fordítunk arra, egyben megtesszük a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy azok az érintettek ‐ tekintet nélkül nemzetiségükre vagy lakóhelyükre –, akik szolgáltatásainkat igénybe veszik és ezzel  összefüggésben adják meg adataikat, vagy akikkel más módon kerülünk kapcsolatba és kezeljük a rájuk vonatkozó személyes adatokat, az őket megillető jogokat és alapvető szabadságokat, így különösen személyes adataik védelméhez és a magánélethez szabadságához fűződő jogukat indokolatlan korlátozás nélkül tudják gyakorolni.

Az EU általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) való megfelelés érdekében tesszük közzé jelen tájékoztatónkat, melynek célja, hogy rögzítse a MÜPRO Magyarország Kereskedelmi Kft. (szh.: 1097 Budapest, Gubacsi út 32., cégjegyzékszám: Cg.01-09-679324, adószám: 11842596-2-43),  (a továbbiakban: Adatkezelő vagy Társaság) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, valamint azon adatvédelmi és adatkezelési politikát, melyet Társaságunk alkalmaz.

Jelen tájékoztató hatálya a Társaságunk által – elektronikusan és papír alapon – végzett adatkezelési műveletekre terjed ki.

Társaságunk nem ellenőrzi azt, hogy a megadott személyes adatok megfelelnek‐e a valóságnak. Valamennyi érintett, aki személyes adatait Társaságunkkal megosztja, vagy azokhoz más módon hozzáférést enged a jelen tájékoztatóban írtak szerint, az adatok közlésekor felelősséget vállal azért, hogy kizárólag saját személyes adatainak megismerését teszi lehetővé, melyekről az érintett jogosult rendelkezni. Abban az esetben, ha az érintett a fentiektől eltérően jár el, úgy ezzel összefüggésben mindennemű felelősség kizárólag az érintett személyt terheli.

Weboldalunk használatához nem kell személyes adatokat közölnie, azonban bizonyos esetekben szükségünk van az Ön személyes adataira (pld.: nevére, kézbesítési címére, e-mail címére, telefonszámára) annak érdekében, hogy az Ön által igényelt szolgáltatást nyújtani tudjuk. Ez a helyzet például akkor, amikor információs anyagokat vagy a megrendelt árukat juttatjuk el Önnek, vagy egy konkrét kérdésre válaszolunk. Amikor ezen szolgáltatások Ön által történő igénybe vételéhez szükség van személyes adatai megadására, úgy erre minden alkalommal külön felhívjuk az Ön figyelmét, az adatkezelés jogalapja és célja és időtartama megadásával, s Ön ezen információk birtokában tud döntést hozni arról, hogy személyes adatait megadja-e számunkra. 

Vannak olyan adatok, amelyeket automatikusan gyűjtünk olyan alkalmak során, amikor Ön meglátogatja weboldalainkat. Ilyen adatok pld. az Ön IP-címe és a megtekintett oldalak adatai, a böngésző és az Ön által használt operációs rendszer, a hozzáférés dátuma és időpontja, a használt keresőmotorok és a letöltött fájlok neve. 

Fogalom meghatározások

 • Személyes adat: minden olyan információ, amely a közvetlenül vagy közvetve azonosított, illetve – egy vagy több azonosító, tényező vagy tulajdonság alapján – azonosítható természetes személyre vonatkozik.

 • Adatkezelés: személyes adatokon végzett bármely művelet függetlenül annak módjától; ennek megfelelően adatkezelésnek minősül többek között a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, betekintés, lekérdezés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, hozzáférhetővé tétel más módon, összehangolás, összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés.

 • Adatkezelő: a MÜPRO Magyarország Kereskedelmi Kft., aki a személyes adatok kezelésének célját és eszközeit önállóan vagy közös adatkezelés esetén más adatkezelőkkel együtt meghatározza.

 • Közös adatkezelés: a személyes adatok kezelésének azon válfaja, amikor az adatkezelés célját és eszközeit két vagy több adatkezelő közösen határozza meg, és az adatvédelmi előírások teljesítésére vonatkozó kötelezettségük, illetve fennálló felelősségük megoszlását a közöttük létrejött megállapodásban határozzák meg.

 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó, a személyes adatokon történő technikai feladatok elvégzése, függetlenül az alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, aki az adatkezelő megbízásából és nevében a személyes adatokat kezeli.

 • Hozzájárulás: az adatkezeléssel érintett személy akaratának önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló, egyértelmű kinyilvánítása, mellyel nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezik az adatkezelésbe.

 • Nyilvántartási rendszer: személyes adatokat tartalmazó adatbázis, mely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

 • Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adat megjelölése jövőbeli kezelésének korlátozása érdekében.

 • Címzett: természetes vagy jogi személy, közhatalmi vagy egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatokat közlik.

 • Álnevesítés: azon műveletek, amelyek elvégzését követően további információk hiányában többé nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét személyre vonatkozik, ha a kiegészítő információkat elkülönítve tárolják és technikailag is biztosított az, hogy a személyes adatot azonosítható természetes személyekkel nem lehet összekapcsolni.

 • Felügyeleti hatóság: a személyes adatok kezelése során a természetes személyek jogainak és szabadságainak védelme és a személyes adatok Unión belüli szabad áramlásának megkönnyítése érdekében létrehozott független hatóság; Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

 • Adatvédelmi incidens: az adatbiztonsági előírások sérülése, amelynek eredményeképpen a továbbított, tárolt, vagy más módon kezelt személyes adatok véletlenül vagy jogellenes módon megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, azokat jogosulatlan személyekkel közlik, vagy az adatokhoz ezen személyek hozzáférnek.

 • Cookie: vagy más néven „süti”, ún. anonim látogatásazonosító, melyet az Adatkezelő a honlapot megtekintő, illetve a honlapon működő webáruházban termékeket vásárló érintettek által a böngészés során használt eszközön elhelyez és visszaolvas. A cookie egy olyan egyedi adatsor, melynek alkalmazásával menthetők a honlapon alkalmazott beállítások, és nyomon követhető, hogy mely felhasználó hogyan látogatott a honlapra, és ott milyen műveleteket hajtott végre. Az ilyen adatsor önmagában semmilyen módon nem alkalmas a felhasználó azonosítására, személyes adatot nem tartalmaz, funkciója a böngészés megkönnyítése.

Adatgyűjtés a weboldalunkon

Az Ön által megadott személyes adatokat általában arra használjuk, hogy válaszoljunk a kérdéseire, feldolgozzuk megrendeléseit, vagy hozzáférést biztosítsunk Önnek bizonyos nem mindenki számára elérhető információkhoz vagy szolgáltatásokhoz. 

Az ügyfélkapcsolatok kezelése céljából szükség lehet arra is, hogy a személyes adatokat arra használjuk fel, hogy értesítsük Önt termékajánlatokról, vagy online felméréseket végezzünk annak érdekében, hogy jobban megfelelhessünk ügyfeleink igényeinek és követelményeinek. 

Az Ön által online megadott személyes adatokat kizárólag a megadott célokra gyűjtjük, dolgozzuk fel és használjuk fel. Az Ön személyes adatait az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem adjuk ki harmadik félnek. A személyes adatokat csak olyan kormányzati intézményeknek és hatóságoknak gyűjtjük és adjuk át, amelyek a vonatkozó jogszabályokkal összhangban jogosultak az információra, vagy ha erre bírósági végzés kötelez minket. Munkatársaink és az általunk szerződött szolgáltatók kötelesek betartani a titoktartást és betartani az EU Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) rendelkezéseit.

Analitikai eszközök és harmadik féltől származó eszközök

A weboldalunk látogatása során tanúsított böngészési viselkedése statisztikailag értékelhető. Ez elsősorban cookie-k és úgynevezett elemző programok esetén fordul elő. A szörfözési viselkedését általában névtelenül elemzik, és nem vezethető vissza az Ön személyéhez. Az elemzés ellen tiltakozhat, vagy megakadályozhatja azt azáltal, hogy tartózkodik bizonyos eszközök használatától.

2. Általános és kötelező információk

Adatvédelem

Társaságunk nagyon komolyan veszi az Ön személyes adatainak védelmét. Az Ön személyes adatait bizalmasan, a törvényi adatvédelmi rendelkezésekkel és a jelen adatvédelmi szabályzattal összhangban kezeljük.

A webhely használata során különböző személyes adatok kerülnek rögzítésre.

A személyes adatok olyan adatok, amelyekkel Ön személyesen azonosítható. Ez az adatvédelmi szabályzat elmagyarázza, hogy mely adatokat gyűjtjük és mire használjuk fel. Ezenkívül elmagyarázza, hogyan történik ez, és milyen célból.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az online adatátvitel (pl. e-mail kommunikáció) biztonsági réseket okozhat, és hogy az adatok nem védhetők teljes mértékben a harmadik fél hozzáférésével szemben.

Az adatkezelőre vonatkozó információk

MÜPRO Magyarország Kereskedelmi Kft. 

szh.: 1097 Budapest, Gubacsi út 32., 

cégjegyzékszám: Cg.01-09-679324, 

adószám: 11842596-2-43

Telefonszám: + 3613480440

Email cím: +3613480439

Társaságunk a GDPR 37. cikk (1) bekezdése alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Az érintettek jogai, a joggyakorlás menete

Az általunk folytatott adatkezelési tevékenység során garantáljuk valamennyi érintett számára, hogy a jelen tájékoztatóban felsorolt személyes adataik kezeléséhez fűződő jogaikat teljeskörűen, bármiféle indokolatlan korlátozás vagy akadályozás nélkül tudják gyakorolni.

Társaságunk gondoskodik arról, hogy minden adattulajdonos számára biztosított legyen az adatokhoz való hozzáférési jog, a törlés, helyesbítés és az adatkezelés korlátozásához fűződő jog, a tiltakozáshoz való jog, hozzájárulás visszavonására vonatkozó jog és az adathordozhatóság joga gyakorlásának, valamint az adatkezeléssel szembeni jogorvoslat benyújtásának lehetősége az alábbiak szerint.

A. Az adatokhoz való hozzáférés

Tájékoztatjuk, hogy Ön érintettként jogosult arra, hogy az általunk folytatott adatkezelésre vonatkozó információkról és az adatkezeléssel érintett személyes adatairól felvilágosítást kapjon. Ennek érdekében írásos kérelme alapján rendelkezésére bocsátjuk az Önről kezelt adatok másolatát, valamint tájékoztatjuk többek között az adatkezelés céljáról, azon címzettekről, akikkel személyes adatait közöljük, az adattárolás tervezett időtartamáról, valamint az adatkezelés során Önt megillető jogokról, jogorvoslati lehetőségekről.

Felhívjuk figyelmét, hogy a kérelem teljesítése első alkalommal ingyenes, azonban az azonos tárgyban benyújtott újabb kérelem benyújtása, illetve rövid időn belül további másolatok igénylése esetén Társaságunk jogosult díjat felszámítani. A díj pontos mértékéről a kérelemre adott válaszunkban tájékoztatjuk. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy Társaságunk adatmásolat kiadása iránti kérelmét csak abban az esetben és olyan mértékig tudja teljesíteni, amennyiben az nem sérti más természetes személyek jogait és szabadságait.

B. Jog a kezelt adatok pontosságához, teljességéhez és naprakész voltához

Ön érintettként jogosult arra, hogy az általunk kezelt adatai megfeleljenek a pontosság, teljesség és naprakészség követelményeinek. Annak érdekében, hogy ezen jogának érvényesülését biztosítani tudjuk, évente egy alkalommal írásban személyes adatai ellenőrzése, frissítése érdekében megkeressük Önt. Kérjük, hogy segítse munkánkat azzal, hogy amennyiben adatai időközben megváltoztak, úgy ezt jelezze nekünk írásban, a info@muepro.hu e-mail címre, vagy postán, a 1097 Budapest, Gubacsi út 32. címen.

C. Az adatok helyesbítéséhez való jog

Amennyiben tudomására jut, hogy adatait pontatlanul kezeljük, bármikor kérheti a személyes adatok helyesbítését, vagy az Ön által hiányosnak ítélt adatok kiegészítését a megfelelő, illetve hiányzó adatok megadásával.

Amennyiben Ön saját felhasználói fiókkal rendelkezik, jogosult arra is, hogy pontatlanul rögzített személyes adatait, webshopunk felületén e‐mail címének és jelszavának megadásával belépve személyes profiljában helyesbítse, illetve adatváltozás esetén bármikor módosítsa.

D. Az adatok törléséhez való jog

Kérelmére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önről tárolt és kezelt személyes adatokat, ha az alábbi esetek bármelyike az adatkezelés vonatkozásában fennáll:

 • az adatkezelés célja megszűnt;
 • Ön visszavonta hozzájárulását és nem állapítható meg más jogalap;
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező ok, ami a további adatkezelést indokolná;
 • jogellenes adatkezelés történt;
 • jogszabály írja elő az adatok törlését.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy Önt az ún. elfeledtetéshez való jog is megilleti, mely szélesebb körben biztosítja személyes adatainak hozzáférhetetlenné tételét. Amennyiben e jogosultságával élni kíván, úgy minden lehetséges informatikai megoldást felhasználunk azért, hogy az Ön személyes adatai semmilyen formában ne álljanak Társaságunk rendelkezésére.

Töröljük személyes adatait tartalmazó elektronikus fájlokat az eltárolt biztonsági mentésekből és ezzel egyidejűleg a személyes adatait tartalmazó papír alapú dokumentumokat is megsemmisítjük.

Kérelme alapján Társaságunkkal szerződéses kapcsolatban álló adatfeldolgozókat kötelezzük arra, illetve Társaságunk tulajdonosának és a velünk együttműködésben álló adatkezelőket is tájékoztatjuk arról, hogy a részükre átadott, Önről kezelt személyes adatokat töröljék, illetve semmisítsék meg.

Kérjük vegye figyelembe, hogy adattörlési kérelmét Társaságunknak nem áll módjában teljesíteni akkor, ha a személyes adatok kezelése jogi érdek (pl. szerződésen alapuló követelés) érvényesítése és védelme, a véleménynyilvánítás és a tájékoztatáshoz való jog gyakorlása, a jog által előírt kötelezettség teljesítése vagy feladat végrehajtása, statisztikai, kutatási cél teljesítése miatt, illetve népegészségügyi közérdek alapján szükséges.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy tekintettel arra, hogy személyes adatait egyidejűleg több különböző célból is kezeljük, így amennyiben személyes adatainak törlése iránti kérelmet terjeszt elő, úgy az nem feltétlenül fogja azt eredményezni, hogy személyes adatait egyáltalán nem kezeljük tovább; csak a kérelmében meghatározott célból folytatott adatkezelési tevékenységünket fogja érinteni az adattörlési kötelezettség.

A fentiek alapján kifejezetten felhívjuk figyelmét arra, hogy a Számvtv. 169. § (2) bekezdésében előírt kötelezettségünk alapján a számlákat és a könyvelés részét képező vevőkről készített nyilvántartást Társaságunka számla kiállításától, illetve a nyilvántartás elkészítésétől számított 8 évig köteles olvasható formában megőrizni, erre tekintettel a számlán szereplő személyes adatok (név, lakcím, számlázási cím, telefonszám, e‐mail cím) törlésére irányuló kérelmének kizárólag a fenti, kötelező határidő elteltét követően tudunk eleget tenni.

Kifejezetten felhívjuk valamennyi érintett figyelmét arra, hogy a személyes adatok törlésére irányuló érintteti kérelem teljesítését követően a személyes adatok többé már nem állíthatók helyre.

E. Adatkezelés korlátozásának joga

Ön korlátozhatja személyes adatainak Társaságunk általi kezelését az alábbi esetekben és időtartamra:

 • ha Ön vitatja Társaságunk által kezelt személyes adatai pontosságát, akkor a kifogásolt adatok pontosságának Társaságunk általi ellenőrzéséig;
 • ha jogellenes adatkezelés történik, és Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett az adatkezelés korlátozását kéri;
 • Társaságunknak már nincs szüksége a személyes adatokra a jelen tájékoztatóban meghatározott célból, de azokat Ön jogi igényeinek előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében igényli;
 • ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ilyen esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Társaságunk jogos érdekei elsőbbséget élveznek‐e az Ön jogos érdekeivel szemben.

Amennyiben Társaságunk jogszerűnek ítéli az adatkezelés korlátozását, erről tájékoztatja mindazon címzetteket, akikkel a személyes adatait korábban közölte. Felhívjuk a figyelmét, hogy az adatkezelés korlátozása esetén Társaságunka személyes adatait továbbra is tárolja.

Ha Ön az adatkezelést korlátozását kérte, úgy Társaságunk az adatokat – a tárolás kivételével – csak akkor kezelheti, ha Ön ehhez hozzájárult, vagy az adatkezelés jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme, illetve fontos közérdek miatt szükséges. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az adatkezelés korlátozásának indoka már nem áll fenn, úgy a korlátozás feloldásáról és annak időpontjáról legkésőbb a feloldást megelőző 15 nappal írásban értesítjük.

F. Tiltakozás az adatkezelés ellen

Ön saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha arra Társaságunk vagy harmadik fél jogos érdeke alapján került sor. Felhívjuk a figyelmét, hogy ebben az esetben Társaságunk adatait nem kezeli tovább, feltéve, hogy más jogalap nem áll fenn, ami az adatok kezelését Társaságunk számára lehetővé teszi, vagy adatainak kezelést nem indokolják olyan kényszerítő erejű jogos okok, amelyek elsőbbséget élveznek az Önt érintettként megillető érdekekkel, jogokkal és szabadságokkal szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A tiltakozáshoz való jog Önt megilleti abban az esetben is, ha az adatkezelés Társaságunk közvetlen üzletszerzési érdekeit szolgálja. Tájékoztatjuk, hogy abban az esetben, ha Ön megtiltja személyes adatai közvetlen üzletszerzési célból történő kezelését, úgy azokat Társaságunk további vizsgálat lefolytatása nélkül, haladéktalanul megsemmisíti és a jövőben ebből a célból nem kezeli.

G. Hozzájárulás visszavonásának joga

Ön jogosult arra, hogy személyes adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja írásban, info@muepro.hu e-mail címre, vagy postán, a MÜPRO Magyaroszàg kft., Gubacsi út 32, 1097 Budapest, Magyarország címre küldött nyilatkozatával. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a hozzájárulás visszavonása Társaságunk ezt megelőzően folytatott adatkezelési tevékenységének jogszerűségét nem befolyásolja.

A hozzájárulás visszavonását követően személyes adatait nyilvántartásainkból töröljük, kivéve azt az esetkört, ha az adatok kezelését Társaságunk más jogalap (pl. szerződés, jogos érdek, jogszabály előírása) mellett, illetve ugyancsak az Ön hozzájárulására alapítva, de más célból is kezeljük adatait, mint amire hozzájárulása vonatkozott.

H. Az adathordozhatóság joga

Adathordozhatósághoz való joga alapján lehetősége van arra, hogy azokról a személyes adatokról, amelyeket az Ön hozzájárulása alapján vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése érdekében kezelünk, és amelyek vonatkozásában automatizált módon történik az adatkezelés, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban tájékoztatást kérjen és kapjon, továbbá jogosult arra, hogy ezen adatok közvetlen továbbítását kérje az Ön által megjelölt adatkezelő részére.

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk – az adatok biztonsága érdekében – pdf formátumban adja át a kezelt személyes adatokról szóló fenti tájékoztatást. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy Társaságunk nem ellenőrzi annak az adatkezelőnek a személyét, akinek az Ön kérelme alapján a személyes adatokat továbbítjuk, így az adatokat fogadó adatkezelési tevékenységével összefüggésben Önnél felmerülő bármely kárért vagy más hátrányos jogkövetkezményért felelősségünket kizárjuk.

I. Az érintett kérelmének elbírálása

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatainak kezelésével, illetve a fenti, A. – H. pontokban felsorolt jogainak gyakorlásával összefüggésben Társaságunkhoz benyújtott valamennyi kérelmét –tartalomtól függetlenül – azok beérkezését követően haladéktalanul megvizsgáljuk és a kérelem elbírálásáról írásban indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb annak a Társaságunkhoz való beérkezését követő 1 hónapon belül, írásban tájékoztatjuk.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a kérelem összetettségére vagy Társaságunkhoz beérkező érintetti kérelmek számára tekintettel a fenti válaszadási határidőt legfeljebb további 2 hónappal meghosszabbíthatjuk. Ha az Ön ügyében határidő‐hosszabbításra kerülne sor, úgy – a késedelem okának megadásával – a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül írásban fogjuk tájékoztatni. A fenti határidő‐hosszabbítás nem illeti meg Társaságunkat akkor, ha kérelme alapján megítélésünk szerint adatvédelmi intézkedés megtételére nincs szükség. Ebben az esetben kérelmét 1 hónapon belül megválaszoljuk és egyben tájékoztatjuk az intézkedés elmaradásának okairól, illetve jogorvoslati lehetőségeiről.

Kérelemének megválaszolása, illetve annak teljesítése érdekében tett intézkedésekért Társaságunk díjat nem számít fel, kivéve abban az esetben, ha kérelmét megalapozatlanul vagy ismételten azonos tartalommal terjeszti elő; ezen esetekben a felmerülő adminisztratív költségekkel arányban álló, ésszerű mértékű díjat számítunk fel. A díj pontos mértékéről a kérelemre adott válaszunkban tájékoztatjuk.

J. Jogorvoslati lehetőségek

Minden esetben törekszünk személyes adatainak jogszerű, és az Ön kérésének megfelelő kezelésére, ezért amennyiben elégedetlen az adatkezelésünkkel, úgy forduljon bizalommal munkatársainkhoz a jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségek bármelyikén. Kérjük, hogy kérelmét minden esetben írásban nyújtsa be. Panaszos ügyének kivizsgálását annak beérkezését követően haladéktalanul megkezdjük és legkésőbb 1 hónapon belül indokolással ellátott döntésben tájékoztatjuk kérelme elbírálásának eredményéről, illetve a kérelem alapján Társaságunk által tett intézkedésekről.

Amennyiben álláspontja szerint személyes adatainak Társaságunk általi kezelése nem volt jogszerű, úgy panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9‐11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., e‐mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhat. A panasz befogadására és elbírálására, valamint a hatósági eljárás lefolytatására vonatkozó szabályokat a www.naih.hu weboldalon érheti el.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben a Hatóság döntésével nem ért egyet, vagy a Hatóság a panaszát határidőben nem vizsgálja ki, illetve nem tájékoztatja Önt 3 hónapon belül a panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről, úgy jogorvoslat érdekében a Hatóság székhelye szerint illetékes bírósághoz, a Fővárosi Törvényszékhez (cím: 1055 Budapest, Markó u. 27., postacím: 1363 Budapest, Pf. 16.) fordulhat.

Amennyiben az Ön megítélése szerint Társaságunk – adatainak nem megfelelő kezelésével – megsértette személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogait, úgy jogorvoslatért a Fővárosi Törvényszékhez (cím: 1055 Budapest, Markó u. 27., postacím: 1363 Budapest, Pf. 16.) fordulhat, vagy saját lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék eljárását kezdeményezheti. Tájékoztatjuk, hogy a Törvényszék előtt a jogi képviselet kötelező, ezért igényét csak megfelelő jogi képviselet mellett tudja érvényesíteni. Az illetékes bíróságokról az alábbi linken tájékozódhat: https://birosag.hu/birosag‐kereso.

Tájékoztatjuk, hogy abban az esetben, ha Társaságunk vagy az általunk megbízott adatfeldolgozó a hatályos adatvédelmi előírásokat be nem tartva kezelte személyes adatait, amelynek eredményeképpen Önt vagyoni kár éri, úgy az illetékes bíróság előtt kártérítés, míg nem vagyoni kár elszenvedése esetén sérelemdíj iránti igényt terjeszthet elő Társaságunkkal vagy megbízott adatfeldolgozónkkal szemben azzal, hogy az adatfeldolgozó csak akkor felel a kárért, ha nem tartotta be az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásokat vagy az adatkezelő utasításait. Kártérítésre vonatkozó igényét érvényesítheti – választása szerint

– Társaságunk vagy a jogsértő adatfeldolgozó székhelye szerint, illetve saját lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt. Az illetékes bíróságot és elérhetőségét az alábbi linkre kattintva találja meg: https://birosag.hu/birosag‐kereso.

Kifejezetten felhívjuk figyelmét arra, hogy személyes adatainak védelméhez fűződő jogainak gyakorlására vonatkozó kérelmét, az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférések elkerülése érdekében, kizárólag személyazonosságának egyértelmű megállapítását követően tudjuk teljesíteni. Személyazonosságának kétséget kizáró megállapítása érdekében kérjük, hogy papír alapú beadványában minden esetben tüntesse fel legalább nevét, lakcímét, e‐mail címét, elektronikus úton beküldött kérelmét pedig nevének és lakcímének megjelölésével, a korábban Társaságunk részére megadott e‐mail címéről küldje el.

A tárolás időtartama

A személyes adatokat a jogszabályban előírt megőrzési idő lejártakor törölni kell, amennyiben az már nem szükséges a szerződés teljesítéséhez vagy kezdeményezéséhez.

Az adatkezelés jogalapja

Ha Ön hozzájárult ahhoz, hogy személyes adatait meghatározott célból kezeljük, az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjával összhangban történik. Ha az adatkezelés az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez vagy kezdeményezéséhez szükséges, az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontján alapul. Számos esetben, például az adójogi kötelezettségek teljesítése érdekében, jogi kötelezettségünk lehet a személyes adatok feldolgozására; ilyen esetekben ennek jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja. Ritka esetekben az adatok feldolgozása az Ön vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében történhet. Ebben a kivételes esetben az adatok kezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének d) pontja alapján történik. Végül az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján is alapulhat. Ez a helyzet akkor, ha az adatokat a vállalat vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek védelme érdekében dolgozzák fel, kivéve, ha az ilyen érdekeket az Ön érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai felülírják. Már feltételezhető, hogy ilyen jogos érdek áll fenn, ha Ön a miénk. Ha a személyes adatok kezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul, jogos érdekünk üzleti tevékenységünk végzése.

Biztonság

Adatkezelőként a GDPR 32. cikkével összhangban technikai és szervezési biztonsági intézkedéseket hajtottunk végre. Ezek közé tartoznak különösen az adatok bizalmasságának, integritásának és rendelkezésre állásának védelmét szolgáló intézkedések. Továbbá olyan folyamatokat hoztunk létre, amelyek garantálják az érintettek jogainak védelmét, a személyes adatok törlését és az ilyen adatok veszélyeztetésére adott azonnali reagálást. Továbbá garantáljuk a személyes adatok védelmét már a hardver- és szoftverfejlesztés és -kiválasztás során a GDPR 25. cikkének elveivel összhangban. Minden alkalmazottunk és az adatkezelésben részt vevő személyek kötelesek betartani az GDPR és más adatvédelmi jogszabályokat, és bizalmasan kezelni a személyes adatokat.

Személyes adatok gyűjtése és feldolgozása esetén az információkat titkosított formában kell továbbítani annak érdekében, hogy megakadályozzák az adatokkal harmadik felek általi visszaélést. Biztonsági intézkedéseinket a technológiai fejlődéssel összhangban folyamatosan felülvizsgáljuk.

Az online adatátvitel mindazonáltal biztonsági réseket okozhat, és mivel ilyen átfogó védelem nem garantálható.

3. Adatgyűjtés a weboldalunkon

Süti - cookie

Ezek a weboldalak időnként úgynevezett cookie-kat használnak. A cookie-k nem károsítják a számítógépet, és nem tartalmaznak vírusokat. A cookie-k weboldalunk felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tételét szolgálják. A cookie-k kis szöveges fájlok, amelyeket az Ön böngészője tárol az Ön számítógépén.

Az általunk használt cookie-k többsége úgynevezett munkamenet-cookie. Ezek automatikusan törlődnek a látogatás végén. Más típusú cookie-k mindaddig tárolódnak a terminálon, amíg Ön nem törli azokat. Ezek a cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük az Ön böngészőjét, amikor legközelebb meglátogatja a weboldalt.

Módosíthatja a böngésző beállításait úgy, hogy értesítést kapjon a cookie-k beállításáról, hogy eseti alapon elfogadhassa a cookie-kat, így bizonyos esetekben vagy általában kizárják a cookie-k elfogadását, vagy úgy, hogy a cookie-k automatikusan törlődjenek a böngésző bezárásakor. A cookie-k kikapcsolása korlátozhatja a weboldal működését.

Az elektronikus kapcsolattartási folyamatokhoz vagy az Ön által igényelt egyes funkciók biztosításához szükséges cookie-kat (pl. bevásárlókosár funkció) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint tároljuk. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a cookie-k tárolásához szolgáltatásainak technikailag hibátlan és optimalizált nyújtása érdekében.

Amennyiben más cookie-kat tárolnak (pl. a böngészési viselkedést elemző cookie-kat), ezekkel külön foglalkozik a jelen adatvédelmi szabályzat.

A "Microsoft Teams" használata az online értekezleteken

Az adatkezelés célja

A "Microsoft Teams" eszközt telekonferenciák, online értekezletek, videokonferenciák és/vagy webináriumok (a továbbiakban: "online értekezletek" lebonyolítására használjuk). A "Microsoft Teams" a Microsoft Corporation szolgáltatása.

Felelős személy

Az "online találkozók" lebonyolításával közvetlen összefüggésben történő adatkezelés felelőse a Társaság.

Kérjük, vegye figyelembe: A "Microsoft Teams" webhelyének elérésekor a "Microsoft Teams" szolgáltatója felelős az adatfeldolgozásért. A weboldalhoz való hozzáférés azonban csak a "Microsoft Teams" használatához szükséges szoftver letöltéséhez szükséges.

Ha nem szeretné vagy nem tudja használni a "Microsoft Teams" alkalmazást, akkor a böngészőn keresztül is használhatja a "Microsoft Teams" alkalmazást. Ebben az esetben a szolgáltatást a "Microsoft Teams" webhely is biztosítja. Milyen adatokat kezelnek? A "Microsoft Teams" használata során különböző típusú adatok kerülnek feldolgozásra. Az adatok köre az "online találkozón" való részvétel előtt vagy alatt megadott adatoktól is függ.

Az alábbi személyes adatok kerülnek feldolgozásra

Felhasználói adatok: pl. név vagy e-mail cím megjelenítése, profilkép (nem kötelező), preferált nyelv

Értekezlet metaadatai: pl. dátum, időpont, értekezletazonosító, telefonszámok, hely

Szöveges, hang- és videó adatok: lehetősége van a csevegési funkció használatára egy "online értekezlet" során. Az ott beküldött szöveget feldolgozzuk, hogy az "online értekezleten" megjeleníthető legyen. A videomegjelenítés és a hanglejátszás lehetővé tétele érdekében a végberendezés mikrofonjából és a végberendezés bármely videokamerájából származó adatok az értekezlet időtartamára feldolgozásra kerülnek. A "Microsoft Teams" alkalmazásokkal bármikor kikapcsolhatja vagy elnémíthatja a kamerát vagy a mikrofont.

Az adatkezelés hatóköre?

A "Microsoft Teams" segítségével "online értekezleteket" tartunk. Ha "online találkozókat" szeretnénk rögzíteni, erről előzetesen átláthatóan tájékoztatjuk Önt, és ehhez hozzájárulást kérünk Öntől.

A GDPR 22. cikke értelmében vett automatizált döntéshozatal nem alkalmazható.

Az adatkezelés jogalapja

A "Microsoft Teams" használata során az adatkezelés jogalapja, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja. Az adatkezelés célja, az "online találkozók" hatékony végrehajtása.

Ha az ülések szerződéses kapcsolatok keretében kerülnek megrendezésre, az "online értekezletekkel" kapcsolatos adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja. Az adatkezelés célja: szerződéses kapcsolat létrehozása

Ha szerződéses jogviszony nem áll fenn, az adatkezelés jogalap a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja. E tekintetben ismét az "online találkozók" hatékony végrehajtása az érdekünk.

Az adatok címzettje/továbbítása

Az "online találkozókon" való részvétellel összefüggésben kezelt személyes adatokat általában nem továbbítják harmadik félnek, kivéve, ha azokat kifejezetten továbbításra szánják. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az "online találkozókról" származó tartalom , csakúgy, mint a személyes találkozók esetében, gyakran arra szolgál, hogy információkat közöljön az ügyfelekkel, az érdekelt felekkel vagy harmadik felekkel, és ezért továbbításra szánták, s arról szóló döntését, hogy részt kíván-e venni ilyen találkozókon, ezen ismeret birtokában legyen szíves meghozni.

Európai Unión kívüli adatkezelés

Az Európai Unión (EU) kívüli adatkezelésre nem kerül sor elvben, mivel tárolási helyünket az Európai Unión belüli számítógépes központokra korlátoztuk. Nem zárhatjuk ki azonban annak lehetőségét, hogy az adatokat az EU-n kívüli internetes szervereken keresztül továbbítják. Ez különösen akkor fordulhat elő, ha egy "online találkozó" résztvevői egy harmadik országban tartózkodnak.

Az adatok azonban titkosítva vannak az interneten keresztüli továbbítás során, és ezért harmadik fél jogosulatlan hozzáférése ellen biztosítják.

Belinkelt külső internetes oldalak tartalmáért való felelősség kizárása

Ezen adatvédelmi szabályzat hatálya nem terjed ki azokra az esetekre, ha Ön olyan külső linkeket használ, amelyek beépülnek a weboldalunkba. Amennyiben linkeket kínálunk fel biztosítjuk, hogy a linkek létrehozásakor a céloldalakon nem volt nyilvánvaló a törvény megsértése. Ha linkeket kínálunk fel, akkor törekszünk biztosítani azt, hogy ezek is betartsák adatvédelmi és biztonsági standardjainkat. Nincs azonban befolyásunk arra, hogy más szolgáltató betartsa az adatvédelmi és biztonsági rendelkezéseket. Kérjük, hogy emiatt más szolgáltatók internetes oldalán tájékozódjon az ott rendelkezésre bocsátott adatvédelmi nyilatkozatokról is.

18 év alatti személyek

Szülő vagy törvényes gyám hozzájárulása nélkül 18 év alatti személyek nem adhatnak meg személyes adatokat nekünk. Nem kérünk és nem gyűjtünk információkat 18 év alatti személyektől, illetve nem osztunk meg velük kapcsolatos információkat harmadik felekkel.

Belinkelt külső kiszolgáló naplófájljai

Ezeknek a weboldalaknak a szolgáltatója automatikusan gyűjti és rögzíti az információkat az úgynevezett szerver naplófájlokban, amelyeket az Ön böngészője automatikusan elküld nekünk. Ezek az információk a következőek:

 • Böngésző típusa és böngészőverziója
 • Használt operációs rendszer
 • Hivatkozó URL-címe
 • A hozzáférő számítógép állomásneve
 • A kiszolgálókérés időpontja
 • IP-cím

Ezeket az adatokat nem lehet más adatforrásokkal kombinálni.

Ezeket az adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontjával összhangban kezeljük. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik weboldala műszakilag hibátlan bemutatásához és optimalizálásához, és ehhez szerver naplófájlokat kell naplózni.

Kapcsolatfelvételi űrlap

Ha a kapcsolatfelvételi űrlap segítségével küld nekünk érdeklődést, az ajánlatkérési űrlapon megadott adatait, beleértve az Ön által megadott elérhetőségeket, a kérés feldolgozása céljából és abban az esetben tároljuk, ha bármilyen további kérdés merülne fel. 

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok kezelése kizárólag az Ön hozzájárulása alapján történik (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja. Ha hozzájárulását vissza akarja vonni, úgy ezt szükséges jeleznie felénk e-mail-ben, a info@muepro.hu címre küldött megkeresésében vagy postán a MÜPRO Magyaroszág Kft., Gubacsi út 32, 1097 Budapest, Magyarország postacímre megküldött levélben Az Ön visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

A kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül megadott adatok mindaddig jogosultak vagyunk kezelni, amíg Ön nem kéri azok törlését, Ön nem vonja vissza azok tároláshoz adott hozzájárulását, vagy az adatok tárolásának célja már nem alkalmazható (pl. ha a kérését teljes mértékben feldolgozták).

Érdeklődés e-mailben, telefonon vagy faxon

Ha e-mailben, telefonon vagy faxon lép velünk kapcsolatba, a megkeresését és az összes megszerzett személyes adatot (név, érdeklődés) a megkeresés kezelése céljából tároljuk és kezeljük. 

Ezeket az adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint kezeljük, amennyiben az Ön ajánlatkérése szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy a szerződéskötést megelőző lépések megtétele érdekében szükséges. Minden más esetben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán (a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján) és/vagy jogos érdekeinken (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) alapul, mivel jogos érdekünk fűződik a hozzánk intézett megkeresések hatékony feldolgozásához. A kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül nekünk megadott adatokat mindaddig kezeljük, amíg Ön nem kéri azok törlését, Ön visszavonja a tároláshoz adott hozzájárulását, vagy az adatok tárolásának célja már nem alkalmazható (pl. ha a kérését teljes mértékben feldolgoztuk).

Adatkezelés (vevői és szerződéses adatok)

A személyes adatokat csak annyiban gyűjtjük, dolgozzuk fel és használjuk fel, amennyiben az a kezdeményezéshez szükséges jogviszony (leltári adatok) kidolgozása vagy módosítása. Ez a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján történik, amely lehetővé teszi az adatok feldolgozását szerződés teljesítése vagy a szerződéskötést megelőző lépések megtétele érdekében. Weboldalaink használatával kapcsolatos személyes adatokat (használati adatokat) csak annyiban gyűjtünk, kezelünk és használunk fel, amennyiben ez a szolgáltatás igénybevételéhez vagy az említett szolgáltatás számlázásához szükséges.

Az összegyűjtött ügyfél adatokat a megrendelés megkötésekor vagy az üzleti kapcsolatok megszűnésekor törölni kell.

Adattovábbítás webáruházakra, kereskedőkre és áruszállításra vonatkozó szerződés megkötésekor

Személyes adatokat csak akkor osztunk meg harmadik felekkel, ha ez szerződéskezelés céljából szükséges, például az áruszállítással megbízott vállalatokkal vagy a fizetés feldolgozásával megbízott bankkal. Adatait más módon nem, vagy csak akkor osztjuk meg, ha ehhez kifejezetten hozzájárult. Az Ön adatait az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem osztjuk meg harmadik felekkel például hirdetési célokra.

Az adatkezelésre a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján kerül sor, amely lehetővé teszi az adatok feldolgozását szerződés teljesítése vagy a szerződéskötést megelőző lépések megtétele céljából.

A megrendelés elküldéséhez megosztjuk postai címét, és adott esetben e-mail címét és telefonszámát a szállítással megbízott logisztikai vállalattal a szállítás koordinálása céljából.

Egyes termékeket közvetlenül a gyártó szállít Önnek. Ebben az esetben megosztjuk a címadatait a gyártóval a megrendelt áruk szállításához.

Adattovábbítás szolgáltatási szerződés megkötésekor és digitális tartalommal

Személyes adatokat harmadik felekkel csak akkor osztunk meg, ha ez szerződéskezelés céljából szükséges, például a fizetés feldolgozásával megbízott bankkal.

Adatait más módon nem, vagy csak akkor osztjuk meg, ha ehhez kifejezetten hozzájárult. Az Ön adatait az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem osztjuk meg harmadik felekkel például hirdetési célokra.

Az adatkezelésre a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján kerül sor, amely lehetővé teszi az adatok feldolgozását szerződés teljesítése vagy a szerződéskötést megelőző lépések megtétele céljából.

Adatkezelés a kiszállítást végző partnerekkel való együttműködés során  

Társaságunk annak érdekében, hogy a webáruházban forgalmazott termékeket az érintettek számára eljuttassa részben saját munkatársaival végzi a kiszállítást illetve a megrendelt termékek címzettekhez történő eljuttatása érdekében,  a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.), a PERSPED Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Házgyári u. 16.) és a Raben Trans European Hungary Kft. (székhely: Dunaharaszti, 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos út 31.) – a továbbiakban: „logisztikai szolgáltató” – cégekkel működik együtt.

A személyes adatok kezelésének célja ebben az esetben az, hogy Társaságunk az érintettel elektronikus úton kötött adásvételi szerződésből fakadó kötelezettségét teljesíteni tudja.

Társaságunk csak így tudja a webáruházban rendelést leadó természetes személyek számára a megrendelt terméket eljuttatni, valamint a vevőt tájékoztatni a termék kiszállításáról, ha az érintett nem személyes átvételi módot választott, hanem azok kiszállítását kérte. A személyes adatok kezelésének jogalapja az érintettek és Társaságunk között, a termék megvásárlásával létrejövő adásvételi szerződéses kapcsolat.

A logisztikai szolgáltató részére az érintettek alábbi adatai kerülnek átadásra: név, szállítási cím, telefonszám, e‐mail cím, vevő által fizetendő vételár.

Az érintettek adatainak átadása ahhoz szükséges, hogy Társaságunk garantálni tudja logisztikai szolgáltató szolgáltatásának igénybevétele útján az érintett személyek által a webáruházban megvásárolt termékek kiszállítását az érintettek részére.

Felhívjuk valamennyi adatkezeléssel érintett személy figyelmét arra, hogy mind Társaságunk, mind pedig a logisztikai szolgáltató önálló adatkezelőként jár el az érintettek fent felsorolt személyes adatainak kezelése során. Társaságunk, és a logisztikai szolgáltató egyaránt kötelesek az általuk végzett adatkezelési tevékenység gyakorlása során megfelelni a GDPR, illetve a hatályos magyar adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek, biztosítani a személyes adatok biztonságos kezelését, és megfelelő tájékoztatást nyújtani az érintettek számára az adatkezeléssel összefüggésben.

Tájékoztatjuk továbbá az érintetteket, hogy személyes adataik kezelésével összefüggésben őket megillető jogokat bármikor jogosultak gyakorolni Társaságunk, a logisztikai szolgáltató vonatkozásában, erre vonatkozó kérelmüket Társaságunknál a jelen tájékoztatóban írtak szerint, míg a logisztikai szolgáltató társaságnál, a saját adatkezelési tájékoztatójában írtak szerint terjeszthetik elő.

A GLS General Logistics Systems Hungary Kft.  adatkezelési tájékoztatója elérhető itt:

https://gls-group.com/HU/hu/adatkezelesi-tajekoztato 

A Raben Trans European Hungary Kft. adatkezelési tájékoztatója elérhető itt:

https://magyarorszag.raben-group.com/adatvedelem 

A PERSPED Kft. adatkezelési tájékoztatója elérhető a honlapján.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy egyes logisztikai szolgáltatók a webáruházban megrendelt termékek kiszállítását saját szerződött alvállalkozói útján végzi. Ezen alvállalkozók részére – akik adatfeldolgozónak minősülnek, és írásba foglalt adatfeldolgozási szerződést kötöttek a társasággal, mint adatkezelővel – az érintettek alábbi adatai kerülnek átadásra: név, szállítási cím, telefonszám. Azon adatfeldolgozónak minősülő alvállalkozó személyéről, akinek az érintett adatai átadásra kerülnek, az érintett logisztikai szolgáltató nyújt további felvilágosítást az érintett kérelmére.

4. Közösségi média

Facebook beépülő modulok ('Like' és 'Share' gombok)

Weboldalaink plug-ineket tartalmaznak a Facebook közösségi hálózatból, amelynek szolgáltatója a Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. A Facebook logóval vagy a "Tetszik" gombbal felismerheti a Facebook beépülő modulokat a weboldalunkon. A Facebook beépülő modulok áttekintése itt található:

https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=hu_HU

Amikor meglátogatja weboldalainkat, a beépülő modul közvetlen kapcsolatot hoz létre a böngésző és a Facebook szerver között. Ez biztosítja a Facebook számára azokat az információkat, amelyeket meglátogatott a weboldalunkon az ÖN IP-címével. Ha a Facebook "Tetszik" gombjára kattint, miközben bejelentkezik a Facebook-fiókjába, létrehozhat egy linket a weboldalainkra a Facebook-profilján belül. Így a Facebook hozzárendelheti a meglátogatott weboldalainkat az Ön felhasználói fiókjához. Felhívjuk figyelmét, hogy a weboldalak szolgáltatójaként nincs tudomásunk a továbbított adatok tartalmáról vagy arról, hogy a Facebook hogyan használja fel azokat. Erről bővebb információ a Facebook adatkezelési szabályzatában található:

https://hu-hu.facebook.com/privacy/explanation

Ha nem szeretné, hogy a Facebook a weboldalainkon tett látogatását a Facebook felhasználói fiókjához rendelhesse, kérjük, jelentkezzen ki Facebook-fiókjából.

A Facebook beépülő modulokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján használjuk. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke, hogy a lehető legkiterjedtebb legyen a közösségi médiában.

LinkedIn beépülő modul

Weboldalunk a LinkedIn hálózat funkcióit használja. A szolgáltatás szolgáltatója a LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Minden alkalommal, amikor a LinkedIn funkciókat tartalmazó oldalaink valamelyike elérhető, kapcsolat jön létre a LinkedIn szervereivel. A LinkedIn értesítést kap arról, hogy meglátogatta weboldalainkat az Ön IP-címével. Ha a LinkedIn "Ajánlom" gombjára kattint, miközben bejelentkezik a LinkedIn-fiókjába, a LinkedIn hozzárendelheti a weboldalunk látogatását Önhöz és felhasználói fiókjához. Felhívjuk figyelmét, hogy a weboldalak szolgáltatójaként nincs tudomásunk a továbbított adatok tartalmáról vagy arról, hogy a LinkedIn hogyan használja fel azokat.

A LinkedIn beépülő modult a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján használják. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke, hogy a lehető legkiterjedtebb legyen a közösségi médiában.

További információ erről a LinkedIn adatvédelmi szabályzatában található:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

XING beépülő modul

Weboldalunk a XING hálózat funkcióit használja. A szolgáltatás szolgáltatója: XING AG, Dammtorstrasse 29–32, 20354 Hamburg, Németország.

Minden alkalommal, amikor a XING funkciókat tartalmazó oldalaink valamelyike elérhető, kapcsolat jön létre a XING szerverekkel. Tudomásunk szerint ebben az esetben nem tárolunk személyes adatokat. Különösen nem naplózzák az IP-címeket, és nem elemzik a felhasználói viselkedést.

A XING beépülő modul a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján kerül felhasználásra. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke, hogy a lehető legkiterjedtebb legyen a közösségi médiában.

Az adatvédelemmel és a XING "Megosztás" gombbal kapcsolatos további információk a XING adatvédelmi szabályzatában találhatók:

https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

5. Analitikai eszközök és reklámok

Google Analytics 

Ez a weboldal a Google Inc. (a továbbiakban: Google) webanalitikai szolgáltatását, a Google Analytics-et használja. A Google Analytics úgynevezett cookie-kat használ. Ezek olyan szöveges fájlok, amelyek a számítógépen tárolódnak, és amelyek lehetővé teszik a weboldal használatának elemzését. A cookie által generált, a weboldal használatával kapcsolatos információkat általában a Google usa-beli szerverére küldik, és ott tárolják. Ha azonban az IP-anonimizálás aktiválódik ezen a weboldalon, a Google az Ön IP-címét az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más aláíró államaiban fogja csonkítani. Csak kivételes esetekben egy teljes IP-címet küldött a Google szerver az USA-ban, majd csonkolt ott. Ip anonimizálás aktív ezen a honlapon. A Google ezeket az információkat a weboldal üzemeltetője nevében arra használja fel, hogy elemezze a weboldal használatát, jelentéseket állítson össze a weboldal tevékenységeiről, és hogy a weboldal üzemeltetőjének a weboldal és az internet használatával kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújtson. Az Ön böngészője által megadott és a Google Analytics által gyűjtött IP-címet a Google nem kombinálja más adatokkal. Megakadályozhatja a cookie-k tárolását a böngésző szoftverbeállításai módosításával; kérjük, vegye figyelembe, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja teljes mértékben használni a weboldal összes funkcióját. Hasonlóképpen megakadályozhatja, hogy a Google összegyűjtse és felhasználja a weboldal használatával kapcsolatos cookie-k által generált adatokat (beleértve az ÖN IP-címét is) a böngésző beépülő modul letöltésével és telepítésével, amely az alábbi linken érhető el:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Az alábbi linkre kattintva megakadályozhatja, hogy a Google Analytics adatokat gyűjtsön. Ez egy opt-out cookie-t telepít, amely megakadályozza, hogy adatait a webhely későbbi látogatásai során gyűjtsék:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=hu#disable

6. Hírlevél

Hírlevél adatok

Ha a weboldalon kínált hírlevelet szeretné megkapni, meg kell adnia nekünk egy e-mail címet és olyan információkat, amelyek felhatalmaznak minket annak ellenőrzésére, hogy Ön a megadott e-mail cím tulajdonosa, és kifejezett hozzájárulását adja a hírlevél küldéséhez. 

A hírlevél feliratkozási űrlapon megadott adatok kezelése kizárólag az Ön hozzájárulása alapján történik (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását adatai és e-mail címe rögzítéséhez, valamint adatainak a hírlevél terjesztéséhez való felhasználásához, például a hírlevélben található "Leiratkozás" link használatával. Az Ön visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

A hírlevél fogadása érdekében megadott adatokat mindaddig tároljuk, amíg Ön le nem kerül a hírlevél levelezőlistáról, és a hírlevél feliratkozás lemondását követően törlésre nem kerül. Ez nem érinti azokat az adatokat, amelyeket más célokra tárolunk.

7. Beépülő modulok

YouTube

Weboldalunk a Google által üzemeltetett YouTube beépülő modulokat használja. Az üzemeltető a Google Ireland Limited (a továbbiakban: Google), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

Ha felkeresi valamelyik YouTube-beépülő modullal rendelkező oldalunkat, kapcsolatot létesít a YouTube szervereivel. A YouTube szerver értesítést kap arról, hogy mely oldalainkat látogatta meg.

A YouTube emellett különböző cookie-kat is tárolhat az Ön terminálján, amelyeket arra használ, hogy információkat szerezzen a weboldalunk látogatóiról. Ezeket az információkat többek között videostatisztikák rögzítésére, a felhasználóbarátság javítására és a csalási kísérletek megelőzésére használják. A cookie-k mindaddig a terminálon maradnak, amíg Ön nem törli őket.

Ha be van jelentkezve YouTube-fiókjába, lehetővé teszi a YouTube számára, hogy a szörfözési szokásait közvetlenül a személyes profiljához társítsa. Ezt megakadályozhatja, ha kijelentkezik YouTube-fiókjából.

A YouTube-ot online szolgáltatásaink vonzó bemutatása érdekében használjuk.

Ez a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja értelmében jogos érdek.

A felhasználói adatok felhasználásáról további információ a YouTube adatvédelmi szabályzatában található:

https://policies.google.com/privacy?hl=hu

8. Adatkezelés álláslehetőségre történő jelentkezés esetén

Alkalmazások

Lehetőséget kínálunk Önnek arra, hogy e-mailben, postai úton vagy online jelentkezési lapon jelentkezzen nálunk egy pozícióra. Itt ismertetjük a jelentkezési folyamat során gyűjtött személyes adatok körét, célját és felhasználását. Biztosítjuk arról, hogy adatait a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak és minden más jogi rendelkezésnek megfelelően gyűjtjük, dolgozzuk fel és használjuk fel, és hogy adatait a legszigorúbb bizalommal kezeljük.

Az adatgyűjtés terjedelme és célja

Amikor pályázatot nyújt be hozzánk, az ezzel járó személyes adatokat (pl. kapcsolattartási és kommunikációs adatok, pályázati dokumentumok, állásinterjúk során készített jegyzetek stb.) kezeljük, amennyiben ez a munkaviszony létesítésével kapcsolatos döntés meghozatalához szükséges. Ennek jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja (általános szerződéskötés) és – amennyiben Ön ehhez hozzájárult – a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ön személyes adatait csak olyan személyekkel osztjuk meg cégünkön belül, akik részt vesznek a kérelme feldolgozásában és a munkaerő kiválasztásban.

Amennyiben a pályázata sikeres, az Ön által megadott adatokat a munkaviszony teljesítése céljából a GDPR 26. cikk (1) bekezdés b) pontja és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján tároljuk az adatfeldolgozó rendszerünkben.

Az adatmegőrzés időtartama

Ha nem tudunk önnek állást kínálni, elutasítja a munkaajánlatot, visszavonja jelentkezését, visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, vagy kéri adatai törlését, az Ön által továbbított adatokat, beleértve adott esetben a fennmaradó fizikai jelentkezési dokumentumokat is, a felvételi folyamat lezárását követő legfeljebb 6 hónapig tároljuk/őrizzük meg (megőrzési idő), ezért, hogy esetleges jogvita esetén nyomon követhessük a jelentkezési folyamat részleteit (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

ÖN TILTAKOZHAT AZ ADATTÁROLÁS ELLEN, AMENNYIBEN OLYAN JOGOS ÉRDEKEI VANNAK, AMELYEK ELSŐBBSÉGET ÉLVEZNEK JOGOS ÉRDEKEINKKAL SZEMBEN.

9. Adatvédelmi incidens

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a Társaságunk által bevezetett, és a személyes adatok kezelésének teljes folyamata alatt érvényesülő adatbiztonsági intézkedések ellenére is előfordulhatnak olyan sajnálatos esetek, melyek az általunk kezelt és tárolt adatokat veszélyeztethetik.

Társaságunk a személyes adatokat érintő incidens bekövetkezése esetén garantálja, hogy az incidenst haladéktalanul, de legkésőbb azok felfedezésétől számított 72 órán belül bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé, kivéve azt az esetkört, ha az incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk ez utóbbi esetben is eleget tesz az incidens nyilvántartására vonatkozó kötelezettségének.

Kérjük, hogy ne lepődjenek meg akkor, ha adatvédelmi incidenssel kapcsolatos értesítést kapnak Társaságunktól, ilyenkor csak eleget teszünk annak a szabálynak, amely előírja az érintettek tájékoztatását olyan adatvédelmi incidensek esetén, amelyek valószínűsíthetően magas kockázatot jelentenek az adattulajdonosok jogaira és szabadságaira nézve.

Ilyen magas kockázat különösen, ha az incidens érzékenynek tekintendő adatkört érintenek (pl. különleges adatok, érinttet pénzügyi helyzetére vonatkozó információk, személyiséglopásra vagy az érinttetek társadalmi megítélésére alkalmas adatok). Ezen tájékoztató levél tartalmazni fogja a Társaságunk által kijelölt adatvédelemi felelős nevét és elérhetőségét, az incidens jellegét és következményeit, valamint a következmények kiküszöbölése és az esetlege káros hatások megszüntetése érdekében már megtett vagy kilátásba helyezett intézkedéseket.

Valamennyi, személyes adatokkal foglalkozó munkatársunktól megköveteljük, hogy munkája során az adatvédelmi incidensek mielőbbi felderítése és megszüntetése érdekében Társaságunk által kialakított és bevezetett intézkedési tervet követve járjon el. Annak érdekében, hogy Társaságunk az incidensek bekövetkezését az adatkezelés során minimalizálja és a fenti szabályok érvényesülését a lehető legmagasabb szinten biztosítsa, rendszeres belső ellenőrzési műveleteket épít be a folyamatokba.

Felhívjuk azon érintettek figyelmét, akinek személyes adatait a jelen tájékoztatóban meghatározott jogalapnak megfelelően és célok elérése érdekében kezeli, hogy a bejelentés mellett valamennyi incidensről jegyzőkönyvet veszünk fel és központi nyilvántartást vezetünk, amelyek tartalmazzák a problémás esetek leírását, azok minősítését és érintettekre gyakorolt hatását, valamint azok mielőbbi megszüntetése és nemkívánatos hatásai kiküszöbölése érdekében tett intézkedéseket.

Társaságunk természetesen gondoskodik arról, hogy mindazon adatfeldolgozó szervezetek, akikkel adatkezelési tevékenysége során együttműködünk, az irányadó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően ugyancsak teljesítsék mind az incidensek bejelentésére, mind pedig azok dokumentálására vonatkozó kötelezettségüket.

10. Adatvédelmi szabályaink változásai

Társaságunk fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan bármikor módosítsa. Jelezni kívánjuk, hogy az adatkezelési tájékoztató módosításáról az érintetteket weboldalunkon, külön figyelemfelhívás mellett tájékoztatjuk, továbbá amennyiben rendelkezünk az érintettek e‐mail címével, úgy külön üzenetben is jelezzük számukra az adatkezelési tájékoztató módosítását. A fenti intézkedésekkel egyidejűleg a tájékoztató módosítására vonatkozó információkat üzletekben is közzétesszük.

11. Adatvédelmi szabályaink változásai

A jelen adatkezelési tájékoztató elkészítésekor Társaságunk valamennyi, az adatkezelési tevékenység végzését illetően irányadó, kötelező előírást, így különösen az alábbi jogszabályok rendelkezéseit vette alapul:

 • Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”)
 • elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Elkertv.”)
 • a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény („Kertv.”)
 • a személy‐ és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény („Szvmt.”)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény („Fgytv.”)
 • a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számvtv.”)
 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény („Art.”)
 • az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény („Áfatv.”)
 • a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet


Budapest, 2021. október 11


1. Számú melléklet

Az adatok kezeléséhez, tárolásához különböző vállalkozásokat veszünk igénybe, akikkel adatfeldolgozói szerződést kötöttünk, és részükre a lenti célokhoz szükséges adatokat továbbítjuk. Társaságunk nevében a személyes adatokat érintő egyes adatkezelési műveleteket – külön írásba foglalt szerződés alapján – adatfeldolgozók végzik el.

Biztosítjuk, hogy valamennyi a Társaságunkkal szerződéses kapcsolatban álló adatfeldolgozó a hatályos adatvédelmi szabályok érvényesülését és az érintettek jogainak védelmét biztosító intézkedések érvényesítéséhez szükséges garanciákat nyújtson. Társaságunk tájékoztatja az érintetteket, hogy az adatfeldolgozók az adatkezelés vonatkozásában semmilyen érdemi döntést nem hozhatnak, a részükre átadott, és így tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag Társaságunk rendelkezései szerint dolgozhatják fel, továbbá azokon saját céljaikra adatfeldolgozást vagy adatkezelést nem végezhetnek.

A jelen mellékletében mutatjuk be a Társaságunkkal szerződéses kapcsolatban álló adatfeldolgozókat, az általuk kezelt személyes adatok, valamint az adatkezeléssel összefüggő tevékenységeik feltüntetésével. 

Az alábbi adatfeldolgozók végzik az adatok feldolgozását:

Cég

Cím, székhely

Adatfeldolgozás célja

Adatfeldolgozással érintett adatok köre

GOOGLE LLC

Google Data Protection Office, 1600 Amphitheatre Pkwy Mountain View, California 94043, USA

levelező rendszer szolgáltatója
Google Workspace (G Suite)

e-mailcím

GOOGLE LLC

Google Data Protection Office, 1600 Amphitheatre Pkwy Mountain View, California 94043, USA

www.muepro.hu
oldal látogatási adatainak anonim módon történő tárolása


Microsoft Corporation

One Microsoft Way Redmond,
Washington 98052, USA

- Microsoft 360
- felhőszolgáltatás


 

Az adatfeldolgozó kizárólag olyan utasításokat hajthat végre, amelyeket előzetesen írásban rögzítettek. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó között kötelező írásbeli szerződést kötni, melynek tartalmaznia kell az adatkezelő által az adatfeldolgozónak átadott adatok körének meghatározását és az adatfeldolgozó azokkal végzett tevékenységét. A szerződéseknek meg kell felelniük az alábbiakban foglaltaknak is:

 • Titoktartás kötelezi az adatfeldolgozóknál a személyes adatok kezelésével foglalkozó munkavállalókat.
 • Az adatbiztonság garantálása érdekében az adatfeldolgozó végrehajtja a szervezési és technikai intézkedéseket.
 • Az adatfeldolgozó segíti az adatkezelőt abban, hogy teljesítse kötelezettségeit.
 • Az adatfeldolgozó az adatkezelő döntése alapján minden személyes adatot visszajuttat az adatkezelőnek vagy töröl, törli a meglévő másolatokat, egy kivétellel, ha a tagállami vagy az uniós jog az adatok tárolását írja elő.
 • Az adatfeldolgozó elősegíti és lehetővé teszi az adatkezelő által vagy az általa megbízott ellenőr segítségével végzett auditokat, helyszíni vizsgálatokat.

Amennyiben az adatfeldolgozó további adatfeldolgozó segítségét veszi igénybe, úgy őrá ugyanazok a kötelezettségek vonatkoznak, mint amelyek eredetileg a szerződés által létrejöttek az adatfeldolgozó és az adatkezelő között.