Használati feltételek

1. Általános rendelkezések

A MÜPRO webáruház üzemeltetője a MÜPRO Magyarország Kft. (székhely: 1097 Budapest, Gubacsi út 32, cégjegyzékszám: 01-09-679324, adószám: 11842596-2-43, a továbbiakban: „MÜPRO”).

Jelen használati feltételek a MÜPRO és a Felhasználó között a MÜPRO webáruház használatára vonatkozó feltételeket foglalják magukban, amelyeket a Felhasználó a 2. pontban meghatározott engedély megszerzésével magára nézve kötelezőnek ismer el.

A MÜPRO fenntartja a jogot arra, hogy a használati feltételeket előzetes bejelentés nélkül, bármikor módosítsa. A módosított használati feltételeket megküldi a Felhasználónak, akinek joga van ezek ellen tiltakozni. Amennyiben a Felhasználó él tiltakozási jogával, a webáruház használati lehetősége ezzel számára megszűnik. Amennyiben a módosított használati feltételek készhezvételét követő 2 héten belül nem tiltakozik, azok elfogadottnak tekintendők.

2. Engedély a MÜPRO webáruház használatához

A MÜPRO webáruház használatának előfeltétele a Felhasználó regisztrálása, a MÜPRO részéről pedig ennek engedélyezése. A MÜPRO webáruház csak kereskedőknek és közjogi jogi személyeknek áll rendelkezésére, magánszemélyek nem használhatják azt. 

A Felhasználó az engedélyezési kérelemben köteles megadni vállalkozásának adatait, számlázási adatait, valamint egy fő felhasználót, illetve kapcsolattartót.

A felhasználó kezeskedik azért, hogy az általa – különösen az engedélyezési kérelemben – megadott adatok megfelelnek a valóságnak és teljesek, továbbá kötelezi magát arra, hogy az azokban bekövetkező változásokat haladéktalanul közli a MÜPRO-val.

Ha a kérelmező olyan államból, illetve területről származik, amelyben a MÜPRO kizárólagos forgalmazási jogot biztosító szerződéssel rendelkezik, a MÜPRO jogosult megtagadni az engedélyt, a kérelmezőt pedig egy ottani értékesítési partner hatáskörébe utalni. A webáruház kezdőoldalán kiemelt helyen szerepel azoknak az országoknak a listája, amelyekben a MÜPRO kizárólagos értékesítési joggal rendelkezik.

A MÜPRO jogosult a Felhasználótól megvonni az engedélyt vagy megtagadni tőle a MÜPRO webáruházhoz való hozzáférést, ha alapos gyanú áll fenn, hogy megszegte a jelen használati feltételeket. A Felhasználó úgy háríthatja el ezeket az intézkedéseket, ha megfelelő bizonyítékok bemutatásával saját költségén igazolja a jelen használati feltételek betartását.

Minden hozzáférési adat személyre szabott, ezeket csak a mindenkori jogosult Felhasználó használhatja. Felhasználó köteles a hozzáférési adatait (e-mail-címét és jelszavát) az illetéktelen hozzáféréstől megvédeni. Idegen által történő visszaélés gyanúja esetén a Felhasználó erről haladéktalanul köteles tájékoztatni a MÜPRO-t. Amint a MÜPRO tudomást szerez a jogosulatlan használatról, letiltja a Felhasználó hozzáférését. A MÜPRO fenntartja a jogot a Felhasználó hozzáférési adatainak megváltoztatására, ilyen esetben MÜPRO erről haladéktalanul tájékoztatja a Felhasználót.

3. Szerződéskötés a MÜPRO webáruházban

A webáruházhoz való hozzáférés engedélyezése alapján nem merül fel szállítási igény. A termékek webáruházban történő bemutatása nem minősül a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerinti ajánlattételnek. Kötelező érvényű vételi ajánlat csak a Megrendelő által a webáruházban leadott megrendeléssel jön létre.

A megrendelés visszaigazolása nem jelenti a vételi ajánlat kötelező elfogadását a MÜPRO részéről.

A Felhasználó mindenkori hozzáférési adatainak felhasználásával tett bármely szándéknyilatkozat kötelező érvénnyel bír az adott Felhasználó tekintetében, kivéve, ha MÜPRO számára ismertté válik, hogy a nyilatkozatot tevő személy nem rendelkezik képviseleti jogosultsággal.

Maga az adásvételi szerződés az Általános Üzleti Feltételeknek megfelelően jön létre. A használatra vonatkozó regisztrálással a Megrendelő kijelenti, hogy az Általános Üzleti Feltételekkel egyetért, amit az erre szolgáló helyre kattintva kifejezetten meg is erősít.

4. A MÜPRO felelőssége

A MÜPRO korlátlan felelősséggel tartozik a szándékosan és súlyos gondatlansággal okozott károkért, az enyhe gondatlansággal okozott károkért pedig csak lényeges szerződéses kötelezettségeinek megszegése esetén tartozik felelősséggel. A felelősség ilyen lényeges szerződéses kötelezettség megszegése esetén arra az ilyen jellegű szerződésekre jellemző kárra korlátozódik, amelynek keletkezésével a MÜPRO-nak a szerződés megkötésekor, az abban az időpontban ismert körülmények alapján számolnia kellett.

5. A Felhasználó egyéb kötelezettségei

A Felhasználó kötelezi magát arra, hogy

a saját hatáskörében bekövetkező műszaki változásokról haladéktalanul értesíti a MÜPRO-t, ha azok alkalmasak arra, hogy a MÜPRO szolgáltatásainak teljesítését vagy a MÜPRO webáruház biztonságát veszélyeztessék;

tartózkodik minden olyan intézkedéstől, amely veszélyeztetheti vagy zavarhatja a MÜPRO webáruház működését;

a MÜPRO webáruház közvetítésével a Felhasználó által átadott információk nem tartalmaznak vírusokat, férgeket vagy trójai programokat.

6. Zárórendelkezések

A webáruház használatával létrejött szerződésekre a magyar jog szabálya irányadóak. Valamennyi jogvita esetére Magyarország bíróságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal. A MÜPRO emellett jogosult a Felhasználó általános joghatóságán is keresetet benyújtani.

Ha a jelen használati feltételek egyes rendelkezései hatálytalanok vagy hatálytalanná válnak, és/vagy ellentmondanak a jogszabályoknak, az a használati feltételek többi rendelkezéseinek hatályát nem érinti. A hatálytalan rendelkezést a szerződő felek egyetértőleg olyan rendelkezésre cserélik, amely a hatálytalan rendelkezés gazdasági célját joghatással bíró módon a lehető legjobban közelíti meg. A fenti szabályozás megfelelően alkalmazandó szabályozási hézagok esetén.


Budapest, 2021. október 11