Általános üzleti feltételek

Általános üzleti feltételek


I. Általános elvek

A jelen Általános Üzleti Feltételek (a továbbiakban: „Üzleti Feltételek”, illetve: „Feltételek”) a MÜPRO Magyarország Kft. (a továbbiakban: „MÜPRO Kft.”) által forgalmazott termékek értékesítése és szállítása tárgyában vállalkozásokkal (Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 4. pontja) (a továbbiakban: „Megrendelő”) (MÜPRO Kft. és Megrendelő a továbbiakban: „felek”) kötött szerződések szerves részét képezik, kivéve, ha felek a szerződés meghatározott rendelkezései vonatkozásában közösen ettől eltérően nem állapodnak meg. A MÜPRO Kft. a jelen Feltételek egyes rendelkezéseitől kizárólag általa indokoltnak minősített esetben és csak írásban rögzített megállapodás alapján tér el.  A MÜPRO Kft. kijelenti, hogy a Feltételekben szabályozott valamennyi feltételt a szerződés lényeges tartalmának tekinti.

II. Ajánlat, szerződés létrejötte

1. A MÜPRO Kft. honlapján feltűntetett adatok és információk jogi kötelezettséggel nem bíró jognyilatkozatnak minősülnek, mely nem tekinthető ajánlat tételnek, s nem járnak a MÜPRO Kft-re kötelező ajánlati kötöttséggel. A MÜPRO Kft. a termékekkel kapcsolatban fenntartja a jogot a műszaki változtatásokra, valamint az alak, szín és/vagy súly elfogadható, rendeltetésszerű használatot nem befolyásoló mértékű megváltoztatására, ideértve különösen, de nem kizárólagosan a termékfejlesztés eredményeként bekövetkező módosításokat.

2. A szerződés felek között a MÜPRO Kft. ajánlatra felhívása alapján, a Megrendelő megrendelése figyelembevételével, a szállítási keretszerződés MÜPRO Kft. és a Megrendelő által történő aláírásával, abban az esetben jön létre, ha a Megrendelő jelen Feltételeket elfogadja.

III. Árak

A megállapodás szerinti árak illetve a mindenkor érvényes árlista árai a szerződés létrejöttének napján illetve az árlista készítésekor érvényes EUR/HUF árfolyam (bázis) figyelembevételével kerülnek megállapításra. Amennyiben az EUR/HUF árfolyam a bázishoz képest a szállítás napját figyelembe véve legalább 5%-os mértékben a HUF hátrányára változik, a MÜPRO Kft. jogosult az árlista árait a változással arányosan módosítani. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a módosítást az előző bekezdésben rögzített ár meghatározásának alapjául elfogadja és az így számított ellenértéket megfizeti. Módosítás esetén a módosítást követően a számlázás a kiszállítás napján érvényes, a fentiek figyelembevételével meghatározott mindenkori ár + az ebben az időpontban érvényes ÁFA figyelembevételével történik. Az árak gyári árként értendőek.

IV. Fizetési feltételek

1. Ellenkező megállapodás hiányában, a MÜPRO Kft. által kiállított számlák a számla kiállításának napján esedékesek, bármiféle levonás nélküli összegben.

2. A Megrendelő fizetési késedelembe esik, ha a számlán szereplő fizetési határidőn belül a számla összegét nem fizeti meg. Fizetési késedelem esetén a MÜPRO Kft. a Ptk. 6:155 §-ában foglaltakkal összhangban a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt mértékű késedelmi kamat és egyéb költség felszámítására jogosult.

3. A Megrendelő a vonatkozó hatályos jogi szabályozás által biztosított körben köteles megtéríteni a MÜPRO Kft. részére az igényérvényesítéssel kapcsolatban felmerülő adminisztrációs, ügyvédi és egyéb kapcsolódó költségeket is.

4. A MÜPRO Kft. azoktól a vállalkozásoktól, akikkel korábban nem állt üzleti kapcsolatban, a megrendelés visszaigazolás illetve a szerződés aláírását megelőzően referenciákat jogosult bekérni. A MÜPRO Kft. külföldre szállítást referencia, akkreditív, vagy dokumentumok ellenében végez, jogosult előrefizetést vagy készpénz fizetést vagy bankgaranciát kérni, vagy a szállítást megtagadni és a szerződéstől elállni. Ha a szerződés létrejöttét követően a Megrendelő vagyoni helyzetében lényeges rosszabbodás következik be, vagy ha a vagyoni helyzet korábbi megromlása a MÜPRO Kft. számára csak a megbízást követően válik ismertté, akkor a MÜPRO Kft. jogosult – saját döntése szerint – vagy előre fizetést vagy készpénzfizetést vagy bankgaranciát kérni, vagy a szerződéstől elállni. A MÜPRO Kft. jelen pontban körülírt elállási jogának gyakorlása esetén a Megrendelő kártérítési, megtérítési kártalanítási vagy egyéb igényt a MÜPRO Kft-val szemben az elállással összefüggésben semmilyen jogcímen nem jogosult érvényesíteni, ennek lehetőségét felek kifejezetten kizárják.

5. A Megrendelő által teljesítendő minden fizetést mindennemű levonás nélkül kell megfizetni, Megrendelő nem számíthat be vagy kompenzálhat semmilyen követelést sem a MÜPRO Kft-vel szemben, kivéve, ha azt előzőleg a MÜPRO Kft. írásban elismerte. Megrendelő ezennel kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond jogáról, hogy bármely követelését a MÜPRO Kft. felé teljesítendő kötelezettségei ellenében beszámítsa, levonja vagy visszatartsa. A Megrendelő nem, jogosult a MÜPRO Kft–vel szemben fennálló követeléseinek másra történő átruházására.

6. A MÜPRO Kft-nek jogában áll a Megrendelő bármilyen szerződésszegő magatartása – kiváltképp fizetési késedelme – esetén a további szállítást megtagadni, illetve a keretszerződés vagy szerződés azonnali hatállyal rendkívüli felmondással felmondani vagy bármilyen megrendeléstől azonnali hatállyal elállni anélkül, hogy a MÜPRO Kft. tekintetében a szerződésszegés szabályai alkalmazhatóak lennének. Az elállási jog gyakorlása esetén a Megrendelő kártérítési, megtérítési kártalanítási vagy egyéb igényt a MÜPRO Kft.val szemben az elállással összefüggésben semmilyen jogcímen nem jogosult érvényesíteni, ennek lehetőségét felek kifejezetten kizárják.

7. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármelyik Fél jogszabály, illetve a Szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének teljesítését részben vagy egészben elmulasztja és / vagy ha kötelezettségét az előírtaktól eltérően teljesíti.

V. Szállítás

1. A szállítási határidő csak kifejezett írásbeli megállapodás esetén kötelezi a MÜPRO Kft-t. Ha a szállítás az írásbeli megállapodás szerinti határidőn belül nem történik meg és a Megrendelő által írásban szabott méltányos póthatáridőt (amely nem lehet rövidebb a póthatáridő meghatározásának közlésétől számított 15 naptári napnál) a MÜPRO Kft. nem tartja be, akkor a Megrendelő jogosult elállni a megrendeléstől. Az elállási jog gyakorlása esetén a Megrendelő kártérítési, megtérítési kártalanítási vagy egyéb igényt a MÜPRO Kft-vel szemben az elállással összefüggésben semmilyen jogcímen nem jogosult érvényesíteni, ennek lehetőségét felek kifejezetten kizárják.
A szállítási határidő betartásának előfeltétele, hogy a Megrendelő eleget tegyen a megállapodás szerinti fizetési feltételeknek és egyéb kötelezettségeinek.

2. Ha a szállítási határidő betartása nem lehetséges a MÜPRO Kft., vagy a beszállítóinál kialakult, általuk nem befolyásolható körülmények (vis maior) miatt, akkor a szállítási határidő minden további nélkül meghosszabbodik ezen körülmények fennállásának időtartamával. Ha bármelyik Fél úgy véli, hogy vis maior következett be, s ez akadályozza a kötelezettségeinek végrehajtásában, azonnal köteles írásban értesíteni a másik Felet, s közölni vele az esemény körülményeit, okát és feltehetően várható időtartamát. Ebben az esetben a vonatkozó határidő meghosszabbodik a vis maior időtartamával. Ha az akadályozó körülmények több, mint 4 hétig fennállnának, bármely fél jogosult elállni a szerződéstől.
Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződéskötéskor előre nem látható és a Felek működési körén kívül eső körülmény, amely a Felek által elháríthatatlan, és amely a Szerződés teljesítését akadályozza vagy korlátozza, így különösen: háború, ellenségeskedés, lázadás, forradalom, katasztrófa, energiahiány, világpiaci válság, továbbá sztrájk, zendülés, tüntetés vagy rendzavarás, (kivéve, ha az kizárólag a MÜPRO Kft. alkalmazottaira terjed ki).

VI. Kiszállítási feltételek

1. A kiszállítás a gyárból vagy a MÜPRO Kft. raktárából történik. A MÜPRO Kft. előteljesítésre jogosult, anélkül, hogy az előteljesítéssel összefüggésben őt bármely jogkövetkezmény terhelné. A MÜPRO Kft. részteljesítésre jogosult.  A szállítás mindig a Megrendelő költségére és felelősségére történik, azoknál a küldeményeknél is, melyek ingyen kerülnek kiszállításra a fogadó bázisra, valamint saját szállítószemélyzet alkalmazása esetén is.
Eltérő megállapodás hiányában a MÜPRO Kft jogosult meghatározni a szállítóeszközöket és a szállítási útvonalat, anélkül hogy felelős lenne azért, hogy a leggyorsabb és legolcsóbb lehetőséget választotta-e.

2. A Megrendelő külön írásbeli kívánságait (pl. gyorsított szállítási mód, speciális csomagolás, egy bizonyos szállítmányozó megbízása, a szállítmány extra, különös kockázatok elleni biztosítása) – az esetleges többletköltségek Megrendelő általi megtérítése esetén – a lehetőségekhez képest a MÜPRO Kft. figyelembe veszi.

3. Ha a kiszállítás a Megrendelő felelősségi körébe tartozó körülmények következtében késlekedik, akkor az ebből eredő kockázat a kiszállításra kész állapot napjától fogva a Megrendelőt terheli. Egyébként a kockázat onnantól fogva terheli a Megrendelőt – az ingyenes szállítások esetén is –, amikor az áru átadásra került a fuvarozónak vagy szállítmányozónak.

4. Eltérő írásbeli megállapodás hiányában a teljesítés helye a feladó telephelye.

5. Az értesítési cím változását Felek kötelesek egymásnak azonnal írásban jelezni, ennek elmaradásából eredő jogkövetkezményekért felelnek.

6. A MÜPRO Kft. a Megrendelő, az általa túlrendelt, nem egyedi megrendelésre készült termékek visszavásárlása során a következők szerint jár el:

  • A túlrendelt termék visszavételére, az eredeti vásárlástól számított 6 (hat) hónapon belül, gyűjtő egységcsomagban, csomagolási egységenként és csak abban az esetben van mód, ha az árú csomagolása eredeti és sérülésmentes állapotban van, a termék nem volt használva, az újra értékesíthető állapotban van. 
  • A visszavételről a MÜPRO Kft. egyoldalúan jogosult dönteni. A MÜPRO Kft., a telephelyére érkezett azon termékeket, amelyek visszavételéről még nem döntött vagy a visszavételt nem fogadja el, nem köteles át- illetve visszavenni.
  • A visszaszállítás minden esetben a Megrendelő kockázatára és költségén történik. 
  • A termék visszavétele esetén a visszáru ellenértékét felek, a kiszámlázott tételek értékében határozzák meg, melyből kezelési költség kerülhet levonásra, a visszáru értékének 10% mértékéig. 
  • A visszáru előzőek szerint számított értéke a Megrendelőnek nem kerül visszafizetésre, az kizárólag a MÜPRO Kft. termékei levásárlása útján számolható el, illetve számítható be, az új vásárlás (megrendelés) szerinti ellenérték (vételár) alapulvételével. A visszavásárlás további feltétele, hogy a Megrendelő, a visszáru visszavételével egyidőben vásárolja le az ellenértéket, vagy az új termék megrendelése ezzel egyidőben történjen, mely esetben a megrendelés teljes értéke a megrendelés időpontjában fizetendő. 
  • A visszavétel során a Megrendelő oldalán új értékesítés történik, melyet a Megrendelő számláz a MÜPRO Kft. felé (termékértékesítés), illetve az új vásárlás (levásárlás) ellenértékét a MÜPRO Kft. számlázza a Megrendelő felé, mely számlák ellenértéke egymással szemben beszámításra kerül.
  • A MÜPRO Kft. egyedi megrendelésre készült terméket nem vesz vissza.

VII. Szavatosság, reklamáció

1. A MÜPRO Kft-t szavatosság terheli a magyar jog szabályai szerint termékei hibamentességéért, a technika mindenkori állapotának megfelelően. 

2. A MÜPRO Kft. fenntartja a jogot az olyan szerkezeti, vagy kivitelbeli változtatásokra, melyek a megrendelt terméknek sem működőképességét, sem értékét nem csökkentik; az ilyen változtatás nem szolgáltat alapot sem jótállási sem szavatossági igény érvényesítésére. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a gyártástól függő mérettolerancia esetén nem jogosult sem jótállási sem szavatossági igény érvényesítésére. Megrendelő tudomásul veszi, hogy ha a méretpontossággal szemben különleges követelmények állnak fenn, akkor ezt a felek között létrejövő szerződés részévé teszi. A méretpontossággal szemben különleges követelményekről feleknek külön írásban kell megállapodniuk. A méretpontosság iránti igén közlésének illetve az e tárgyban létrejött megállapodás elmaradása esetén a MÜPRO Kft. kizárja a méretpontosság hiánya miatti felelősségét. Megrendelő tudomására szolgál, hogy bizonyos tulajdonságok biztosításához minden esetben szükséges a MÜPRO Kft. előzetes írásos nyilatkozata, visszaigazolása.

3. Az árut, annak a leszállítását követően a Megrendelő haladéktalanul köteles megvizsgálni. Az ennek során megállapított hiányosságokat haladéktalanul, de legkésőbb a kiszállítást követő 8 napon belül – a hiányosság jellegének és mértékének megadása mellett a MÜPRO által kiadott formanyomtatványon – írásban köteles bejelenteni a MÜPRO Kft-nek. Ez a határidő kifejezetten jogvesztő jellegű.

4. A rejtett hibákat a Megrendelő, azok felismerését követően haladéktalanul köteles a MÜPRO Kft. felé írásban bejelenteni. Ha a hiányosságot nem, vagy nem kellő időben kerülnek bejelentésre, akkor a teljesítés szerződésszerűnek minősül. 

A garanciális vagy kártérítési igény érvényesítésének, valamint a hiányossággal kapcsolatos állásfoglalás megtámadásának jogát a MÜPRO Kft. kizárja.

5. A szavatosság alapján történő kötelezettségeink teljesítse a jogosult választása szerint, a hatályos jogi szabályozás alapján történik, azzal, hogy a kijavítás vagy csere méltányos határidőn belül -  a konkrét eset körülményeihez igazodva -  zajlik le.

6. A hiányosság ténye nem jogosítja fel a Megrendelőt, hogy azt saját maga hárítsa el, vagy harmadik féllel végeztesse el.

7. Termékeink olyan hibáiért, melyek a célnak nem megfelelő, szakszerűtlen használatból, a Megrendelő vagy harmadik fél által végrehajtott hibás szerelésből vagy üzembe helyezésből, normális kopásból, helytelen vagy hanyag használatból vagy az előző pontban rögzített eljárásból fakadnak, a MÜPRO Kft. felelősségét kizárja, mint ahogy azon következményekért való felelősségét is kizárja, melyek a megrendelő vagy harmadik fél által szakszerűtlenül és jóváhagyásunk nélkül elvégzett módosításokból vagy javításokból keletkeznek.

VIII. Tulajdonjog fenntartása 

1. A MÜPRO Kft. a szállított termék tulajdonjogát fenntartja mindaddig, amíg a Megrendelő az áru ellenértékét maradéktalanul ki nem fizette.

2. A Megrendelő a tulajdonjog fenntartással érintett terméket elzálogosítani vagy biztosítékként átruházni vagy egyéb módon megterhelni vagy biztosítékul adni nem jogosult. A Megrendelő a tulajdonjog fenntartással érintett termék átruházására nem jogosult.

IX. Egyéb okokból érvényesített kártérítési igények és felelősségvállalás

1.     A MÜPRO Kft feladatkörébe tartozó teljesítések hibái vagy késedelme miatt bekövetkező károk érvényesítése kizárt, kivéve, ha a hibát vagy a késedelmet szándékosan vagy súlyos gondatlanságból, illetve kötelezettségek gondatlan és jelentős megszegésével okozta. A hiba miatt bekövetkezett következményi károk érvényesítése ideértve különösen, de nem kizárólagosan az elmaradt hasznot, és a kiegészítő teljesítés elmaradását- kizárt. Jelen felelősségkorlátozás szintén vonatkozik a megrendelő hiba miatt jelentkező költségeinek megtérítésére vonatkozó igényekre, késedelemből eredő költségeire és kötbérfizetési kötelezettségére. Jelen felelősségkorlátozás nem vonatkozik az élet, test épség és egészség megsértéséből eredő, vagy szándékosan okozott károkra.

2.     A kártérítés érvényesítése kizárt az esetlegesen általunk, vagy olyan harmadik fél által leadott fenntartási garancia megszegése esetén, akiért mi kezeskedünk, amennyiben nem mi okoztuk a garancia megszegését.

3.     A termék hibáját a károsultnak kell bizonyítania.

4.     Amennyiben felelősségünk kizártnak vagy korlátozottnak tekintendő, úgy az egyaránt érvényes alkalmazottaink, munkavállalóink, munkatársaink, képviselőink és kiegészítő személyzetünk személyi felelősségére is.

5.     A szállító és a megrendelő közötti igények elévülése IX. 8. pont szerint szabályozott. Nem érinti ez a gyártó közvetlen szavatosságból és jótállásból eredő felelősségét, mely a VII. pont szerint szabályozott..

6.   Megrendelő kifejezetten elismeri és elfogadja, hogy a jelen pont szerinti felelősség-korlátozás szükséges feltétele annak, hogy a MÜPRO Kft. a szolgáltatásokat elvégezze, illetve azt, hogy ezen korlátozás hiányában a szerződést a MÜPRO Kft. nem, vagy csak más – adott esetben Megrendelőre lényegesen terhesebb - feltételek mellett teljesítené.
A Megrendelő kártérítési igénye 12 hónap alatt évül el az igény keletkezésétől, ill. attól számítva, amikor a Megrendelő az igényt megalapozó körülményekről vagy a vétkes személyéről tudomást szerzett.

7. Jelen üzleti feltételek bármely rendelkezésének érvénytelensége nem érinti az üzleti feltételek és az az alapján létrejött szerződés többi rendelkezésének érvényességét, kivéve, ha a Felek az érvénytelenné vált rész nélkül a szerződést nem kötötték volna meg. Jelen üzleti feltételek bármely részének érvénytelensége, vagy végre nem hajtható volta nem érinti az üzleti feltételek és az az alapján létrejött egyedi szerződés többi rendelkezését, és amennyiben a jogi eljárás ilyen érvénytelenséget vagy végrehajthatatlanságot tárna fel, az adott rendelkezés elveszti hatályát, míg a jelen üzleti feltételek és egyedi szerződés többi része érvényben marad. Ilyen esetben a Felek jóhiszemű tárgyalásokat folytatnak annak érdekében, hogy az érvénytelen, vagy végre nem hajtható részt egy olyan résszel pótolják, amely a lehető legnagyobb mértékben megegyezik az érvénytelen, vagy végre nem hajtható rész szellemével, céljával, értékével, és kötelezik magukat, hogy az új rendelkezéseket elfogadják.

X. Adatvédelmi rendelkezések

1. A MÜPRO Magyarország Kft. a Megrendelő adatait tárolja, azt a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben,      számla kiállításához, esetlegesen igény érvényesítéséhez használja fel. A Megrendelő adatait az adóigazgatási eljárásban meghatározott elévülési időn belül Szállító nyilvántartja, az elévülést követően haladéktalanul megsemmisíti. A Megrendelő a jogszabályban, uniós rendeletben írt módon kérhet tájékoztatást adatairól a Szállítótól. Amennyiben bármelyik fél részéről igény érvényesítésre kerül sor, úgy az igény érvényesítési eljárást követően bekövetkező elévülés után semmisíti meg a nyilvántartott adatokat a Szállító.

2. Az Aláíró hozzájárul ahhoz, hogy a Müpro Kft a szerződés megkötése és teljesítése során tudomására jutott személyes adatot – az adatvédelmi rendelkezések figyelembevételével és betartásával- jogosult kezelni és 8 évig megőrizni. Aláíró kijelenti és garantálja, hogy az általa átadott személyes adatok a fenti célok érdekében kezelhetőek.

XI. Alkalmazandó jog, illetékes bíróság

1. Jelen üzleti feltételekre és a szerződő felek közötti teljes jogi kapcsolatra a magyar jog szabályai érvényesek.
Amennyiben a Megrendelő és a MÜPRO Kft. között írásos szerződés (ideértve a megrendelést és a megrendelés visszaigazolását is) jön létre, s e szerződés rendelkezései eltérnek jelen üzleti feltételekben foglalt rendelkezésektől, úgy a felek jogviszonyára az eltérő részek vonatkozásában az egyedi szerződés rendelkezései irányadóak.

2. Bármely vita eldöntésére, mely a jelen üzleti feltételek alapján kötött szerződésből, megrendelésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével vagy érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek alávetik magukat a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság illetékességének.

3. Az egyedi keretszerződés vagy szerződés vagy megrendelés aláírásával Megrendelő elfogadja jelen üzleti feltételek felek jogviszonyára vonatkozó hatályát és érvényét, és azt a tényt hogy ezen üzleti feltételeket megismerte. Jelen üzleti feltételek ezenfelül a www.muepro.hu honlapon a Megrendelő rendelkezésre áll.

4. A MÜPRO Kft. fenntartja magának a jogot az Üzleti Feltételek egyoldalú módosítására, mely módosítás azonban nem érinti a módosítás időpontját megelőzően létrejött szerződések feltételeit, melyek a megfelelő teljesítésig hatályukban fennmaradnak.

5. Jelen üzleti feltételek 2021. október 11. napján lépnek hatályba, rendelkezéseit az ezt követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni. 


Budapest, 2021. október 11